Struktur Organisasi

Ketua Yayasan            : Dr. Tayubi Hariyanto, SE., MM

Rektor                         : Eny Yuniyati, S.Sos., MAB

Wakil Rektor 1            : Ratih Mega S, S.Keb., Bd., M.Kes

Wakil Rektor 2            : Yeni Cahyati, S.Si., M.Si

Ka. PJM                      : Cesario Tesa P, S.Farm., M.FarmKlin., Apt

Ka. LPPM                   : Lilis Sulistya Ningrum, S.Kep., M.Ked.Trop

Kaprodi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners : Wyssie Ika Sari, S.Kep., Ns., M.Kep

Kaprodi Kebidanan    : Dian Mayasari, S.Keb., Bd., M.Keb

Kaprodi S1 Ilmu Gizi : Choirun Nisa, S.Gz., M.Biomed

Kaprodi D3 RMIK     : Irma Wulandari, S.KM., M.Kes

Kaprodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi : Sri Sugiarti, S.Si., M.Si